*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*VIRTUAL* Movies@Mission Hospice: Lives Well Lived

Grab your popcorn and beverage of choice and join us for a screening of the documentary Lives Well Lived! This award-winning film celebrates the incredible wit, wisdom, and life experiences of older adults aged 75 to 100. Through their intimate memories and inspiring personal histories encompassing over 3,000 years of experience, 40 people share their […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

Event Series Healing Touch Level 2 Training

Healing Touch Level 1 Training

Mission Hospice Peninsula Office 66 Bovet Rd., San Mateo, CA, United States

  Healing Touch is a gentle, complementary energy-based approach to health and healing. Training in this evidence-based practice can be useful for all professional and family caregivers. This two-day Level 1 training (May 14-15) is one of our ongoing offerings. Tuition is $497; 16 CEUs available. To register or for more information, contact Constance Sweeney […]

愈合之触一级培训

Mission Hospice Peninsula Office 66 Bovet Rd., San Mateo, CA, United States

  疗愈之触是一种温和的、基于能量的补充性健康和治疗方法。 这种基于证据的做法的培训对所有专业和家庭护理人员都有帮助。 这个为期两天的一级培训(5月14-15日)是我们正在提供的培训之一。 学费为497美元;有16个CEU。 注册或了解更多信息,请联系Constance Sweeney,电话:650.532.2538,或通过电子邮件。

*VIRTUAL* Hospice 101 – Everything You Need to Know About End-of-Life Care

Virtual Event Virtual Event

Hospice has been part of the medical system in the US since the mid 1970s, yet there is still so much misinformation and misunderstanding about hospice and its role in providing the best possible care at end of life. Join us for this free online class to debunk the myths about hospice and have your […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*Ảo* Nhóm hỗ trợ mất mát cha mẹ

Cho dù bạn có mối quan hệ thân thiết hay đang trải qua thử thách với (những) cha mẹ mình, thì cái chết của họ có thể là một bước chuyển tiếp quan trọng. Nhóm hỗ trợ *ảo* miễn phí kéo dài tám tuần này (Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 - ngày 20 tháng […]

*虚拟的*父母丧失支持小组

无论你与你的父母有密切的关系或正在经历挑战,他们的死亡可能是一个重要的过渡。 这个免费的*虚拟*八周的支持小组(4月1日星期五至5月20日,12-1:30)提供了一个安全、支持的地方,与其他经历过类似损失的人分享你的想法和感受。 这个小组向住在圣马刁和圣克拉拉县地区的Mission Hospice病人的家属和所有失去亲人的人开放。 请通过电子邮件联系Kate Nitze, MSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*Grupo virtual de apoyo a padres que han perdido a un hijo

Tanto si mantenías una relación estrecha con tus padres como si tenías problemas con ellos, su fallecimiento puede suponer una transición importante. Este grupo de apoyo *virtual* gratuito de ocho semanas (viernes, del 1 de abril al 20 de mayo, de 12:00 a 13:30) ofrece un lugar seguro y de apoyo para compartir sus pensamientos […]

Event Series *VIRTUAL* Parent Loss Support Group

*VIRTUAL* Parent Loss Support Group

Virtual Event Virtual Event

Whether you had a close relationship or were experiencing challenges with your parent(s), their death may be a significant transition. This free *virtual* eight-week support group (Fridays, April 1 - May 20, 12-1:30pm) offers a safe, supportive place to share your thoughts and feelings with others who have experienced a similar loss. This group is […]

Dane Potter Memorial Bike Ride for Brain Cancer Awareness

In memory of Dane, we'll ride a scenic 35-mile route along Monterey's 17-Mile Drive to raise awareness of and funds for brain cancer research and hospice care. Ride map on Strava: https://tinyurl.com/RideforDane The ride is self-supported. 9am start (and snacks) California Central Coast Veterans Cemetery in front of the administration building 2900 Parker Flats Cut […]

*虚拟*悲伤支持图书俱乐部

这个免费的*虚拟*月度悲伤支持读书会(每月第四个星期一,1月24日至6月27日,晚上6-7点半)是为那些喜欢阅读和讨论故事与他们自己的悲伤经历有关的人而设。 请通过电子邮件联系主持人Christine Kovach, LCSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*ẢO* Câu lạc bộ sách hỗ trợ đau buồn

Câu lạc bộ sách hỗ trợ đau buồn hàng tháng *ảo* miễn phí này (thứ Hai thứ 4 của tháng, ngày 24 tháng 1 - ngày 27 tháng 6, 6-7:30 tối) dành cho những người thích đọc và thảo luận về cách các câu chuyện liên quan đến trải nghiệm đau buồn của chính họ. […]

*Club de lectura de apoyo al duelo *VIRTUAL

Este club de lectura mensual *virtual* gratuito de apoyo al duelo (4º lunes de cada mes, del 24 de enero al 27 de junio, de 18:00 a 19:30) está dirigido a quienes les gusta leer y debatir sobre cómo las historias se relacionan con su propia experiencia de duelo. Póngase en contacto con la facilitadora […]

*VIRTUAL* Caregivers Caring for Themselves – A panel discussion

Virtual Event Virtual Event

Caregiving can be physically and emotionally demanding and exhausting. Additionally, COVID-19 has resulted in many caregivers caring for someone at home, without their pre-pandemic support networks. Whether you are taking care of a loved one or in a caregiving profession, to be able to care for others you must first care for yourself. When your […]

*VIRTUAL* Movies@Mission Hospice: Prognosis – Notes on Living

Virtual Event Virtual Event

Grab your popcorn and beverage of choice and join us for a screening of the documentary PROGNOSIS – notes on living! Stick around after the screening for a film discussion. In perhaps her bravest act as a filmmaker, Oscar-winning San Francisco documentarian, LGBTQ+ activist, and Frameline Award recipient Debra Chasnoff (It’s Elementary) responded to her […]

That’s Amore!

Peninsula Italian American Social Club 100 N. B Street, San Mateo, CA, United States

We’re going live with a tribute to the King of Cool himself! Ticket sales are now closed, but you may add yourself to the waitlist by calling Cathy McDermott at 650.532.2562.

这就是Amore!

Peninsula Italian American Social Club 100 N. B Street, San Mateo, CA, United States

我们将在现场向 "酷王 "本人致敬! 门票销售现已结束,但您可以通过拨打650.532.2562的Cathy McDermott电话将自己加入到等待名单中。

Đó là Amore!

Peninsula Italian American Social Club 100 N. B Street, San Mateo, CA, United States

Chúng tôi sẽ phát trực tiếp với sự tôn vinh dành cho chính King of Cool! Việc bán vé hiện đã kết thúc, nhưng bạn có thể thêm mình vào danh sách chờ bằng cách gọi cho Cathy McDermott theo số 650.532.2562.

¡Eso es Amore!

Peninsula Italian American Social Club 100 N. B Street, San Mateo, CA, United States

¡Vamos en directo con un homenaje al mismísimo King of Cool! La venta de entradas ya está cerrada, pero puede inscribirse en la lista de espera llamando a Cathy McDermott al 650.532.2562.

*虚拟*提供有意义的安慰:超越修复式的慰问

请加入作者Dana Lacy Amarisa的行列,她将以亲切、富有洞察力和直截了当的演讲开始,讲述向可能因任何事情而悲伤的朋友、商业伙伴或家庭成员表示有益慰问的实际而又以心为本的步骤。 这个讲座是根据阿玛瑞莎的书编写的、 哀悼袖珍指南:对哀悼者该说什么和不该说什么 . 随后,阿玛瑞莎与Mission Hospice丧亲协调员克莉丝汀-科瓦奇(Christine Kovach)一起参加了问答环节,深入探讨如何弥合悲伤者与他们的支持人(朋友、家人等)之间可能存在的差距。 最后,但绝对不是最不重要的,我们将以体验式讨论来结束本次会议,听众可以就如何从心底里说安慰的话进行辅导,或者就如何与悲伤的朋友开始治疗性对话提出问题或意见。 关于作者: 阿玛丽萨女士创立了 "成为桥梁 "吊唁项目,通过鼓励和教育他们的家人、朋友和商业伙伴进行有益的吊唁,帮助缓解与那些因任何事情而悲伤的人的对话。 https://www.beabridgecondolences.com

*VIRTUAL* Offering Meaningful Consolation: Moving beyond fix-it style condolences

Virtual Event Virtual Event

Join author Dana Lacy Amarisa as she starts us off with her kind, insightful, and straightforward presentation on the practical yet heart-centered steps to saying helpful condolences to a friend, business associate, or family member who might be sad about anything. This talk is based on Amarisa’s book, Condolences Pocket Guide: What to Say and […]

*VIRTUAL* Art for Healing through Grief Series

Virtual Event Virtual Event

This free *virtual* monthly expressive arts support group (2nd Thursday of the month, May 12 - October 13, 2022) offers adults and mature teens a creative outlet for expressing grief. No art experience necessary; art materials will be provided by mail if needed. This group is open to family members of Mission Hospice patients in […]

Serie *VIRTUAL* Arte para sanar el duelo

Este grupo *virtual* mensual gratuito de apoyo a las artes expresivas (2º jueves de cada mes, del 12 de mayo al 13 de octubre de 2022) ofrece a adultos y adolescentes maduros una salida creativa para expresar el duelo. No es necesario tener experiencia artística; los materiales de arte se proporcionarán por correo en caso […]

*虚拟*通过悲痛治愈的艺术系列

这个免费的*虚拟*月度表达性艺术支持小组(每月第二个星期四,2022年5月12日至10月13日)为成年人和成熟的青少年提供一个表达悲伤的创意渠道。 不需要艺术经验;如果需要,将通过邮件提供艺术材料。 這個團體向加州安寧療護病人的家屬和所有居住在聖馬刁和聖克拉拉郡地區的喪親者開放。 请通过电子邮件联系主持人Christine Kovach, LCSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*虚拟*提供有意义的慰藉:从鼓舞人心的谈话到同情心和同理心

加入作者Dana Lacy Amarisa(《吊唁袖珍指南》)的行列,她将带领我们对我们的文化中最常说的无益的吊唁进行一次富有同情心的旅行--用它们作为向悲伤的朋友提供有意义的安慰的路线图。 "我几乎说了所有我敦促人们永远不要对一个悲伤的朋友说的慰问话。所以在这里不做任何评判。在我们知道之前,我们不知道。"-- 阿玛丽萨 她亲切、有洞察力、直截了当的风格在她的演讲和随后的体验式问答环节中都有所体现,观众可以接受辅导,了解如何从心底里说安慰的话,或者可以就开始与悲伤的朋友进行治愈性对话提出问题或意见。 关于作者: 阿玛丽萨女士创立了 "成为桥梁 "吊唁项目,通过鼓励和教育他们的家人、朋友和商业伙伴进行有益的吊唁,帮助缓解与那些因任何事情而悲伤的人的对话。 https://www.beabridgecondolences.com

*ẢO* Mang đến sự an ủi có ý nghĩa: Từ những cuộc nói chuyện động viên đến lòng trắc ẩn và sự đồng cảm

Tham gia cùng tác giả Dana Lacy Amarisa ( Hướng dẫn bỏ túi lời chia buồn ) khi cô ấy đưa chúng ta vào một chuyến tham quan nhân ái về những lời chia buồn vô ích thường được nói đến nhiều nhất trong nền văn hóa của chúng ta—sử dụng chúng như một lộ […]

*VIRTUAL* Offering Meaningful Consolation: From pep talks to compassion and empathy

Virtual Event Virtual Event

Join author Dana Lacy Amarisa (Condolences Pocket Guide) as she takes us on a compassionate tour of our culture’s most commonly said unhelpful condolences—using them as a helpful roadmap to offering meaningful consolation to a sad friend. “I’ve said almost every condolence that I urge people to never, ever say to a grieving friend. So […]

Event Series *VIRTUAL* Suicide Loss Support Group

*VIRTUAL* Suicide Loss Support Group

This free *virtual* biweekly support group (1st and 3rd Thursday evenings) is for adults grieving the loss of a loved one to suicide. This group is open to family members of Mission Hospice patients, and to all bereaved individuals living in Mission Hospice’s geographical service area. Please contact Christine Kovach, LCSW by email for more […]

*VIRTUAL* Drop-in Support Group – 1st/3rd/5th Saturday Mornings

Virtual Event Virtual Event

This biweekly *virtual* drop-in Bereavement Support Group is offered by video/phone, free of charge. This group is open to family members of Mission Hospice patients, and to all bereaved individuals living in Mission Hospice’s geographical service area.  Please contact Christine Kovach, LCSW by email for more information.

Event Series *VIRTUAL* Death Café

*VIRTUAL* Death Café

Virtual Event Virtual Event

At a Death Café, anyone can participate! We gather in a virtual environment, to openly and tenderly talk about death and dying. The conversation is facilitated and is a completely open and safe space to share your experiences, feelings, thoughts, and ideas on any topic related to death and dying. There is no set agenda. […]

Event Series *VIRTUAL* Death Café

*VIRTUAL* Death Café

Virtual Event Virtual Event

At a Death Café, anyone can participate! We gather in a virtual environment, to openly and tenderly talk about death and dying. The conversation is facilitated and is a completely open and safe space to share your experiences, feelings, thoughts, and ideas on any topic related to death and dying. There is no set agenda. […]

*VIRTUAL*提供有意义的慰藉:对被误解的损失进行深度倾听

由于生活中的事件没有被我们理解为损失,所以很多悲伤没有被看到,也没有被治愈。 然后,悲伤者感到被误解,给他们造成了第二次损失--失去了他们迫切需要的支持网络,以便痊愈。 许多类型的倾听之一--深层倾听--是支持悲伤的朋友的根本,也是我们都可以学习的技能。 加入作者Dana Lacy Amarisa (慰问品袖珍指南),感谢她的善良、有见地、直截了当。 关于深度聆听的三个步骤的演讲此外,还有一个体验式的问答环节,听众希望得到关于如何深入倾听的辅导,或对开始与悲伤的朋友进行治疗性对话有疑问或意见的人。 关于作者: 阿玛丽萨女士创立了 "成为桥梁 "吊唁项目,通过鼓励和教育他们的家人、朋友和商业伙伴进行有益的吊唁,帮助缓解与那些因任何事情而悲伤的人的对话。 https://www.beabridgecondolences.com

*VIRTUAL* Ofrecer consuelo con sentido: Escucha profunda para pérdidas incomprendidas

Muchos duelos pasan desapercibidos y no se curan debido a acontecimientos vitales que no entendemos como pérdidas. Entonces, el doliente se siente incomprendido, lo que supone una segunda pérdida para él: la pérdida de la red de apoyo que necesita desesperadamente para curarse. Uno de los muchos tipos de escucha -la escucha profunda- está en […]

*VIRTUAL* Offering Meaningful Consolation: Deep listening for misunderstood losses

Virtual Event Virtual Event

So much grief goes unseen and unhealed because of life events that are not understood by us as losses. Then the griever feels misunderstood, creating a second loss for them—the loss of the support network they desperately need in order to heal. One of the many types of listening—deep listening—goes to the root of supporting […]

*VIRTUAL* Drop-in Support Group for Spouse/Partner Loss – 2nd/4th Saturday Mornings

Virtual Event Virtual Event

This biweekly *virtual* drop-in Bereavement Support Group focused on spouse/partner loss is offered by video/phone, free of charge. This group is open to family members of Mission Hospice patients, and to all bereaved individuals living in Mission Hospice’s geographical service area. Please contact Christine Kovach, LCSW by email for more information.

*虚拟*悲伤支持图书俱乐部

这个免费的*虚拟*月度悲伤支持读书会(每月第四个星期一,1月24日至8月22日,晚上6-7点半)是为那些喜欢阅读和讨论故事与他们自己的悲伤经历有关的人而设。 请通过电子邮件联系主持人Christine Kovach, LCSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*ẢO* Câu lạc bộ sách hỗ trợ đau buồn

Câu lạc bộ sách hỗ trợ đau buồn hàng tháng *ảo* miễn phí này (thứ Hai thứ 4 của tháng, ngày 24 tháng 1 - ngày 22 tháng 8, 6-7:30 tối) dành cho những người thích đọc và thảo luận về cách các câu chuyện liên quan đến trải nghiệm đau buồn của chính họ. […]

*Club de lectura de apoyo al duelo *VIRTUAL

Este club de lectura mensual *virtual* gratuito de apoyo al duelo (4º lunes de cada mes, del 24 de enero al 22 de agosto, de 18:00 a 19:30) está dirigido a quienes les gusta leer y debatir sobre cómo las historias se relacionan con su propia experiencia de duelo. Póngase en contacto con la facilitadora […]

*虚拟*悲伤支持图书俱乐部

这个免费的*虚拟*月度悲伤支持读书会(每月第四个星期一,1月24日至6月27日,晚上6-7点半)是为那些喜欢阅读和讨论故事与他们自己的悲伤经历有关的人而设。 请通过电子邮件联系主持人Christine Kovach, LCSW,了解更多信息并报名参加该小组。

*ẢO* Câu lạc bộ sách hỗ trợ đau buồn

Câu lạc bộ sách hỗ trợ đau buồn hàng tháng *ảo* miễn phí này (thứ Hai thứ 4 của tháng, ngày 24 tháng 1 - ngày 27 tháng 6, 6-7:30 tối) dành cho những người thích đọc và thảo luận về cách các câu chuyện liên quan đến trải nghiệm đau buồn của chính họ. […]

*Club de lectura de apoyo al duelo *VIRTUAL

Este club de lectura mensual *virtual* gratuito de apoyo al duelo (4º lunes de cada mes, del 24 de enero al 27 de junio, de 18:00 a 19:30) está dirigido a quienes les gusta leer y debatir sobre cómo las historias se relacionan con su propia experiencia de duelo. Póngase en contacto con la facilitadora […]

Event Series *VIRTUAL* Grief Support Book Club

*VIRTUAL* Grief Support Book Club

Virtual Event Virtual Event

This free *virtual* monthly grief support book club (4th Monday of the month, January 24 - August 22, 6-7:30pm) is for those who like to read and discuss how stories relate to their own grief experience. Please contact facilitator Christine Kovach, LCSW by email for more information and to sign up for the group.

Event Series *VIRTUAL* Grief Support Book Club

*VIRTUAL* Grief Support Book Club

Virtual Event Virtual Event

This free *virtual* monthly grief support book club (4th Monday of the month, January 24 - June 27, 6-7:30pm) is for those who like to read and discuss how stories relate to their own grief experience. Please contact facilitator Christine Kovach, LCSW by email for more information and to sign up for the group.

*VIRTUAL* Drop-in Support Group – Tuesday Evenings

Virtual Event Virtual Event

This weekly *virtual* drop-in Bereavement Support Group is offered by video/phone, free of charge. This group is open to family members of Mission Hospice patients, and to all bereaved individuals living in Mission Hospice’s geographical service area. Please contact facilitator Christine Kovach, LCSW by email for more information.

*VIRTUAL* Drop-in Support Group – Thursday Afternoons

Virtual Event Virtual Event

This weekly *virtual* drop-in Bereavement Support Group is offered by video/phone, free of charge. It's open to family members of Mission Hospice patients, and to all bereaved individuals living in Mission Hospice’s geographical service area. Please contact Christine Kovach, LCSW by email for more information.

Our monthly email newsletter offers inspiration, support, and news about our events and programs Sign Up Here!

Peninsula Office

66 Bovet Road, Suite 100
San Mateo, CA 94402

South Bay Office

1688 Willow Street, Suite A-2
San Jose, CA 95125